Ανοιχτά Δεδομένα

logo

 

Ο κατάλογος ανοικτών δεδομένων είναι προσβάσιμος από την διεύθυνση opendata.uoc.gr.

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανταποκρινόμενο στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων  έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την υλοποίηση του στόχου της ανοιχτής διάθεσης των δεδομένων του.

Το άνοιγμα των δεδομένων συμβάλλει στην επίτευξη τουλάχιστον  τριών διαφορετικών στόχων:

(α) στην διαφάνεια της διοίκησης και την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής,

(β) στην ενίσχυση της καινοτομίας και της γνώσης, και

(γ) στην καλύτερη λειτουργία της ίδιας της διοίκησης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προχώρησε στη σύσταση της ακόλουθης Ομάδας Διοίκησης Έργου Διαύγειας και Ανοικτών Δεδομένων (Ο.Δ.Ε.ΔΙ.Α.Δ.) με βάση την 18458/17/12/2018 πράξη συγκρότησης και την 398ης/29-11-2018 απόφαση της Συγκλήτου όπου ορίζονται οι ρόλοι των μελών της ΟΔΕΔΙΑΔ και το πλαίσιο λειτουργίας της.


Συντονιστής ΟΔΕ

Ιωάννης Τζίτζικας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Αναπληρωτής

Πολύβιος Πρατικάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Γραμματέας ΟΔΕ

Αθανασία Μαργετουσάκη, ΕΤΕΠ, ΚΥΥΤΠΕ

Αναπληρώτρια

Δήμητρα Κοντού, Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Β΄ Προσωπικού

Συντονίστρια Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων

Έλλη Βενεδίκτου, Δικηγόρος, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων

Αναπληρωτής

Ξενοφώντας Δημητρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Συντονιστής Τεχνικής Υποστήριξης

Αντώνης Σαββίδης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Διευθυντής ΚΥΥΤΠΕ

Αναπληρωτής

Εμμανουήλ Ζουράρης, Διοικητικός Υπάλληλος Μονάδας Επικοινωνιών & Δικτύων, ΚΥΥΤΠΕ

 

Συντονίστρια Διοικητικής Υποστήριξης

Ελένη Καρκανάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Στατιστικής & Μελετών

Αναπληρώτρια

Ελένη Περάκη, Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Β΄ Προσωπικού

Διαχειρίστρια Διαύγειας

Πελαγία Σεβαστάκη, Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Εκπαίδευσης & Έρευνας

Αναπληρώτρια

Αντωνία Κωνσταντέλη, Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών, Γραμματέας ΜΟΔΙΠ

Διαχειριστής Ανοικτών Δεδομένων

Μάριος Πιτικάκης, Ε.ΔΙ.Π Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Αναπληρώτρια

Καλλιόπη Βαρούχα, Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικής & Μελετών

Η ΟΔΕΔΙΑΔ είναι αρμόδια για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη

Στο πνεύμα αυτό, η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Κρήτης την κ. Έλλη Βενεδίκτου (dpo@uoc.gr) συνέταξε  τον  Οδηγό Συμμόρφωσης που παρέχει βασικές αρχές και οδηγίες για την τήρηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό και την αποτελεσματική συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων.

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Π.Κ., την ανοικτή διάθεσή τους μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων του Ιδρύματος, καθώς και την επικαιροποίησή τους καθορίζονται από τις Διαδικασίες Ανοιχτών Δεδομένων.

Τέλος, η εύρυθμη λειτουργία, ενημέρωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Ιστοχώρου του Π.Κ καθορίζεται από την απόφαση της με αριθμό 277/3-2-2021 συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)