Διασφάλιση Ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεσμεύεται για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου καθώς και, για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.
Η δέσμευση αυτή απορρέει από τη στρατηγική και τους  στόχους του Ιδρύματος και την αναγνώριση της υποχρέωσής του για δημόσια λογοδοσία και ενισχύεται από τη βούληση για συνεχή πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο διεθνές εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ολοκληρώσει τη  διαδικασία Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης όλων  των ακαδημαϊκών τμημάτων του αλλά και του ιδρύματος και υλοποιεί το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης  της Ποιότητας (ΕΣΔΠ) που περιλαμβάνει δράσεις και διαδικασίες που αφορούν στην εκπαίδευση, στην έρευνα και την καινοτομία αλλά και στη διοίκηση του.
Για τη διοίκηση και τη διαχείριση του ΕΣΔΠ υπεύθυνη είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Απόφαση Πιστοποίησης

Αναθεωρημένη Απόφαση Πιστοποίησης

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)