Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Η Πράξη με τίτλο «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Έχει διάρκεια 37 μηνών και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στα 2.099.211,65 ευρώ.

 

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση της διδασκαλίας από απόσταση και της δια βίου εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε τομείς αιχμής και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια Κρήτης. 

 

Συνεπώς, η εν λόγω επένδυση αφορά αφενός στον εκσυγχρονισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού του Ιδρύματος και αφετέρου στην ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα αποκτήσει έτσι τις απαραίτητες τεχνολογικές προϋποθέσεις και διαδικασίες για να σχεδιάσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικές δράσεις που θα καταστήσουν την ηλεκτρονική μάθηση βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής λειτουργίας. 

 

Επιπρόσθετα θα ενισχυθεί η υπάρχουσα υποδομή του Πανεπιστημίου Κρήτης με συμπληρωματικό, μεγάλης κλίμακας επιστημονικό εξοπλισμό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, με στόχο την εδραίωσή του ως πόλου διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.  Οι φοιτητές θα εκπαιδεύονται σε σύγχρονα θέματα αιχμής που έχουν ως βασικούς άξονες την αειφόρο εκμετάλλευση των μοναδικών φυσικών πόρων της Περιφέρειας Κρήτης, την παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας, την αξιολόγηση της ποιότητας παραγόμενων τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με την ταυτόχρονη εκπαίδευση και απασχόληση νέων επιστημόνων από απόσταση στους παραπάνω τομείς. Συνολικά η επένδυση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεισφέρει σημαντικά στην δυνατότητα διεπιστημονικής εκπαίδευσης από απόσταση μέσω μαθημάτων και σεμιναρίων στο διαδίκτυο (e-learning) και της συνεργασίας εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΕΛΜΕΠΑ και όχι μόνο. Με τον τρόπο αυτό το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα συνεχίσει να αποτελεί από τα σημαντικότερα κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας σε τομείς αιχμής στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Πράξη με τίτλο «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση των Υποδομών και των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» έχει κατανεμηθεί σε τρία Υποέργα με λειτουργική αυτοτέλεια και εννιά συνολικά δράσεις ανάλογα με το περιεχόμενό των προγραμματιζόμενων επενδύσεων.

 

Υποέργο 1: Υποδομές Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής και Δια Βίου Μάθησης

  • Δράση 1 : Υποδομές υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης των χειρουργείων Β και Γ του ΠΑΓΝΗ 

  • Δράση 2 : Υποδομές παραγωγής μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων

  • Δράση 3α: Αναβάθμιση Εργαστηρίων Υπολογιστών 

  • Δράση 4α : Υποδομές τήλε-εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης και δια βίου εκπαίδευσης 

 

Υποέργο 2: Σύγχρονα επιστημονικά όργανα για παγκοσμίως πρωτοποριακή εκπαίδευση των φοιτητών της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ

  • Δράση 1: Προμήθεια Μονάδας Φασματομετρίας Μάζας Υψηλής Διαχωριστικής Ικανότητας (high-resolution mass spectrometry, HR-MS) - Δράση 2: Προμήθεια Μονάδας 

  • Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων-Χ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)

 

Υποέργο 3: Υποδομές Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής και Δια Βίου Μάθησης (Δράσεις 3β, 4β, 5)

  • Δράση 3β: Αναβάθμιση Εργαστήριων Υπολογιστών - Υπολογιστής υψηλής υπολογιστικής ισχύος 

  • Δράση 4β: Υποδομές τηλεκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης και δια βίου εκπαίδευσης

  • Δράση 5: Αναβάθμιση κεντρικών δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)