Ολοκλήρωση Σπουδών

banner

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και ανακηρύσσεται πτυχιούχος όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

Ο βαθμός του τίτλου σπουδών  (πτυχίου) συνάγεται από το σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμών σε όλα τα μαθήματαπου απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδώνκαι των συντελεστών βαρύτητάς τους. Ο βαθμός πτυχίου κλιμακώνεται σε: "Άριστα" από 8,50 μέχρι 10, "Λίαν Καλώς" από 6,50 έως 8,49 και "Καλώς" από 5 έως 6,49.

Απονομή Πτυχίου - Ορκωμοσία

Το πτυχίο χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή.

Παράρτημα Διπλώματος – Diploma Supplement (DS)

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που επισυνάπτεται στον τίτλο του πτυχίου και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών.

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ενιαίο για όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας - TranscriptofRecords (ToR)

Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  χρησιμοποιείται για να τεκμηριώσει την επίδοση του φοιτητή με την απαρίθμηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων / μαθημάτων που  έχει παρακολουθήσει, τις πιστωτικές μονάδες που έχει συσσωρεύσει και τον βαθμό  που του έχει απονεμηθεί αντίστοιχα μέχρι την περίοδο που το ζητά.

 

alumni  eures enic

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)