Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργούν εξήντα δύο (62) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε επιστήμες αιχμής, που συμβάλλουν στην εξειδίκευση της γνώσης, προάγουν την έρευνα, την καινοτομία, την σύνδεση με την αγορά εργασίας και με ευέλικτες πλέον πρακτικές φοίτησης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιδιώκει την διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και την εξωστρέφεια με την ίδρυση και λειτουργία διατμηματικών και διιδρυματικών (ή/και διακρατικών) Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους/στις πτυχιούχους των Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής, να προχωρήσουν στο δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών τους στα 16 ακαδημαϊκά Τμήματά του σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

 

Τον Κανονισμό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης θα τον βρείτε εδώ.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα 62 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών


Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας 

Σοφία Γιαλεδάκη

Τηλέφωνο: 28310-77978

e-mail: postgrad.secr@uoc.gr

 

 

 

Διδακτορικές σπουδές

Σε κάθε ένα από τα 16 ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με πεδία δράσης την έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α, υποβάλει αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τη σχετική ερευνητική πρόταση και τα απαιτούμενα λοιπά δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών κάθε Τμήματος.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες, ορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και την καθοδήγησή τους.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της προαγωγής της γνώσης, έχουν συναφθεί Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας με αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

Μεταδιδακτορική έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα σε επιστήμονες για τη διεξαγωγή Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του. Στον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Π.Κ. αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της.

Όλες τις παραπάνω πληροφορίες για τον κανονισμό μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)