Εξετάσεις Μαθημάτων

exams

 

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το τέλος  του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

 Εάν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από   τρεις  (3) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, με απόφαση του κοσμήτοραεξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

 Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

  Ο διδάσκων μπορεί να οργανώσει  γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

 Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται με την κλίμακα των αριθμών από ένα (1) έως δέκα (10) με διαβαθμίσεις ακέραιης ή και μισής μονάδας. Βάση επιτυχίας είναι ο αριθμός (5).

 Η βαθμολογία κάθε μαθήματος κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

internal rules  calendar

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)