Ανοικτή, Διαφανής και Αξιοκρατική πρόσληψη Ερευνητών (OTM-R)

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης απέκτησε το λογότυπο ποιότητας «Αριστείας Ανθρώπινου Δυναμικού στην Έρευνα» το 2012 σε αναγνώριση της δέσμευσης του να εφαρμόσει τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τους Ερευνητές και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών μέσω της διαδικασίας HRS4R. Οι αρχές αυτές έχουν ενσωματωθεί σταδιακά στη συνολική στρατηγική του Πανεπιστημίου για την βελτίωση του ερευνητικού περιβάλλοντος. Βασικό στόχο του Ιδρύματος αποτελεί η προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ερευνητικού δυναμικού. 

Η Ανοικτή, Διαφανής και Βασισμένη στις Αξίες Πρόσληψη (OTM-R) αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Χάρτη και του Κώδικα. Βάση του συστήματος OTM-R είναι η προσέλκυση του καταλληλότερου ατόμου για τη θέση εργασίας, με διαδικασίες πρόσληψης που βασίζονται στις αρχές των ίσων ευκαιριών για όλους τους υποψηφίους. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης σχετικά με τις υπάρχουσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και τη διασφάλιση διαδικασιών επιλογής που βασίζονται στην ισότητα και την αξία.

Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιούργησε μια σειρά οδηγιών και εργαλείων για να βοηθήσει τους Ερευνητικούς Φορείς να εφαρμόσουν πρακτικές OTM-R, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την τρέχουσα πολιτική προσλήψεων, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή μίας Ανοικτής, Διαφανής και Αξιοκρατικής διαδικασίας πρόσληψης Ερευνητών και μια λίστα ελέγχου ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης, ένας οδηγός βήμα προς βήμα για τη βελτίωση των πρακτικών OTM-R.

Πολιτική, πρακτικές και διαδικασίες OTM-R στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής για το διδακτικό προσωπικό [ΔΕΠ] και για το προσωπικό υποστήριξης της έρευνας [ΕΔΙΠ] υπόκεινται σε λεπτομερείς κανονισμούς που καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και εφαρμόζονται από το Διεύθυνση Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Για το Ακαδημαϊκό προσωπικό, κάθε στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής, από την προκήρυξη/αίτηση εργασίας έως τη φάση του διορισμού, περιγράφεται με σαφήνεια στον δικτυακό τόπο ΑΠΕΛΛΑ του Υπουργείου. Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων καθορίζονται από το νόμο (άρθρο 9 N.4521/2018). Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις θέσεις αυτές, καθώς είναι η γλώσσα διδασκαλίας.

Η διαδικασία για τον διορισμό μελών ΔΕΠ στην Ελλάδα, καθώς και ανάλογες διαδικασίες για το ερευνητικό υποστηρικτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ), συνοψίζονται στην αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο EYRIDICE Greece της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Υπηρεσιακή Κατάσταση του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων και η σχετική πολιτική εποπτεύονται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου και διαχειρίζονται από τη Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ). Η πολιτική και οι κανονισμοί σχετικά με τη λειτουργία του ΕΛΚΕ και τη διαχείριση των ερευνητικών έργων κωδικοποιούνται στον Οδηγό Χρηματοδότησης & Διαχείρισης, ο οποίος επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει την πολιτική του Πανεπιστημίου για την πρόσληψη και επιλογή προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ελεύθερων επαγγελματιών [σελ.46-50].  Ορίζονται οι περιπτώσεις που επιτρέπονται για θέσεις χωρίς ανοικτές προκηρύξεις [A.2.(α-δ)] και καθορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία από το στάδιο της προκήρυξης/αίτησης μέχρι το στάδιο του διορισμού, καθώς και η διαδικασία προσφυγής. Αυτό περιλαμβάνει την υποχρεωτική απαίτηση χρήσης του δικτυακού τόπου EURAXESS για τις προσκλήσεις που απευθύνονται σε ερευνητές (που ορίζονται ως υποψήφιοι διδάκτορες και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος).

Εκτός από τους κανόνες που διέπουν τον διορισμό και τη σύνθεση των επιτροπών επιλογής όλων των κατηγοριών ερευνητών, το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (476η/20.01.2022) προβλέπει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλες τις επιτροπές επιλογής προσωπικού.

Η αξιολόγηση HRS4R του 2022 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης περιλάμβανε την επανεξέταση της τρέχουσας πολιτικής, των πρακτικών και των διαδικασιών OTM-R. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα αρκετά ισχυρό σύστημα OTM-R, αλλά τα αποτελέσματα της έρευνας HRS4R που πραγματοποιήθηκε, έδειξαν μια απόκλιση μεταξύ αυτού του συμπεράσματος και των αντιλήψεων των ερευνητών. Το εύρημα αυτό δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. 

Τον Απρίλιο του 2024 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση για την ανοικτή, διαφανή και αξιοκρατική πρόσληψη των ερευνητών (OTM-R), από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)