Διεθνείς Σχέσεις

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου είναι εμφανής από την πληθώρα συνεργασιών με πολλούς γνωστούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και από τις δυνατότητες που παρέχει σε φοιτητές και προσωπικό μέσω της ενεργής συμμετοχής του σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών.


Έρευνα: Τα ερευνητικά δίκτυα, ομάδες και σχέδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ενεργεία στο Π.Κ. είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες των Σχολών και Τμημάτων 

Οι δυνατότητες έρευνας και παρεμφερείς εκπαιδευτικές/διδακτικές δυνατότητες πολλών ομάδων εντός του Πανεπιστημίου ενισχύονται και διευρύνονται μέσα από τη στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας (ΙΤΕ

Εκπαίδευση: Το Πανεπιστήμιο έχει συνάψει περισσότερες από 500 διμερείς συμφωνίες με συνεργαζόμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ καθώς και με άλλους συνεργάτες στο διεθνές περιβάλλον, ενώ συμμετέχει και σε πλήθος προγραμμάτων εκπαίδευσης κι ανταλλαγών. 

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης σε δίκτυα σχεδιασμένα να υποστηρίξουν επιστημονικές συνεργασίες, όπως για παράδειγμα το πρόσφατο Δίκτυο Νησιωτικών Πανεπιστημίων.

Πολιτική: Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων, οργανισμού με θεμελιώδη ρόλο εκπροσώπησης των ΑΕΙ στις συζητήσεις για τον πολιτικό σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Ρέθυμνο)

 

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ειρήνη Θυμιατζή 
Tηλ: 28310 77724 
e-mail: 
thymiate@uoc.gr 

 

Ειρήνη Τιμιωτεράκη  

(Επί συμβάσει έργου)

Τηλέφωνο: 28310-77723

Fax: 28310-77725

Ε-mailtimioteraki@admin.uoc.gr

 

Ελευθέριος Μαραγκουδάκης

(Επί συμβάσει έργου)

Τηλέφωνο: 28310-77725

Fax:28310-77925

Ε-mail: intrelations@admin.uoc.gr 

 

url: https://www.uoc.gr/intrel/index.php/el/

 

 

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Ηράκλειο)

 

Εύη Κορτσιδάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Ηράκλειο)

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 394797

Fax: 2810-394876 

E-mail: intreloff@med.uoc.gr

 

Σοφία Τουφεξή  

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393176

Fax: 2810-394876 

E-mail: toufex@admin.uoc.gr

 

Παναγιώτα Διαμάντη  (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στο Ηράκλειο)

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393229

Fax: 2810-393228 

E-mail: diamanti@admin.uoc.gr

 

Ειρήνη Ρογδάκη 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 394890

Fax: 2810-394876 

E-mail: rogdaki@rector.uoc.gr

 

Ευγενία Σκουντάκη  

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο:  2810 394875

Fax: 2810-394876 

E-mail: skountaki@admin.uoc.gr

 

Μαίρη Αδαμάκη

(Επί συμβάσει Έργου )

Τηλέφωνο:  2810 394783

Fax: 2810-394876 

E-mail: adamaki@med.uoc.gr

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε  στον ιστοτότοπο:

 https://www.uoc.gr/intrel/index.php/el/

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)